Algemene voorwaarden

Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde


Defenities
Art. 1
                 
Partij                    Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde
Wederpartij:      cursist, ouders van minderjarige kinderen,
Dienst:                Kindermeditatie training, workshop, cursussen  

Toepassing
Art. 2
   
Op alle aangeboden diensten van Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deelname
Art. 3   

De klant kan zich aanmelden via de website https://marinkeoud.nl en de daarvoor bestemde aanmeldingspagina’s.

Geld/Betaling
Art. 4

Betaling van een cursus of workshop geschiedt vooraf via aanmelding op de website https://marinkeoud.nl. Aanmelding via de pagina van de les, training of workshop.
Art. 5

Alle genoemde prijzen voor trainingen, lessen en workshops bestemd voor particulieren zijn inclusief BTW en andere heffingen. Genoemde prijzen voor niet-particulieren zijn exclusief BTW.
Art. 6   
Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde komt met de cliënt het aantal termijnen en bedragen schriftelijk dan wel mondeling overeen

Gegevens
Art. 7
   
Alle gegevens die u aan Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde en zullen niet aan derden worden doorgegeven. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde zal alle informatie betreffende de cursist die ze verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen

Verhindering door Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde
Art. 8   
Mochten aan de kant van Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde de les, training of workshop door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen geen, dan zal zij de les verschuiven of de workshop geheel annuleren met terugbetaling van de gemiste activiteit.

Verhindering cursist
Art. 9.

Als de gehele training of een deel van de training vanaf uw kant niet door kan gaan, geef dit dan vier weken voor de startdatum telefonisch of per mail door. Er is dan mogelijkheid tot restitutie van de kosten verbonden aan de activiteit. Bij annulering door u tijdens de workshop wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, restitutie is niet mogelijk.
Bereikbaarheid van de ouders bij minderjarige cursisten
Art. 10
Mocht er tijdens de les iets met uw kind gebeuren, dan is het van belang dat ik u kan bereiken. Vermeld op het contactformulier daarom niet alleen uw vaste telefoonnummer, maar ook uw mobiel telefoonnummer of een ander nummer waarop u tijdens de lessen bereikbaar bent. In het geval van tussentijdse wijzigingen hoor ik dit graag van u.

Ongevallen en aansprakelijkheid
Art. 11

*Disclaimer Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde is niet aansprakelijk voor de (veranderingen in) gezondheid en welzijn van de cursist in het algemeen of tijdens de les of sessie in het bijzonder. Marinke Oud gaat ervan dat de cursist (of de ouders van de cursist) de trainer op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen in de gezondheid en het welzijn van de cursist zoverre dat van invloed kan zijn op het effect van de workshop/cursus/training. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van de training verantwoord is.  De lessen/trainingen van Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde zijn geen therapie of een vorm van geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
Art. 12
Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en volwassenen. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan onder meer de trainingsruimte en inventaris van Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde. Indien de ouders/verzorgers van de cursist deze schade willen verhalen, valt dit onder hun WA-verzekering.

Klachten
Art. 13
Wanneer er klachten zijn over de uitvoering van – een deel van – de activiteit, zal Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde in eerste instantie alles in het werk stellen om de klacht te verhelpen.
Art. 14
De klant is verplicht tekortkomingen en/of onvrede als onder art. 13 bedoeld zo spoedig mogelijk aan Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde kenbaar te maken, schriftelijk via de email, info@marinkeoud.nl.

Schoeisel

Art. 15
Het dragen van schoeisel in de meditatie ruimte is niet toegestaan.

Intellectuele eigendom
Art. 16
Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Voor gebruik van het logo of de naam ‘Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde’ door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@marinkeoud.nl.

Informatie website
Art. 17
De gegevens op de internetsite www.marinkeoud.nl zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Marinke Oud – voor innerlijke rust en liefde wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Nederlands recht
Art. 18

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 1 – april 2019